بسته های امتیاز

بسته پایه

امتیاز ها: 550
قیمت هر امتیاز: 990.9091تومان

قیمت بسته 500 هزار تومان میباشد 

9% ارزش افزوده لحاظ میگردد.

امتیاز بسته 500 عدد میباشد.

+50امتیاز بیشتر هدیه ما به شما

545000.00تومان
خرید

پیشرفته

امتیاز ها: 850
قیمت هر امتیاز: 961.7647تومان

قیمت بسته 750 هزار تومان میباشد 

9% ارزش افزوده لحاظ میگردد.

امتیاز بسته 750 عدد میباشد.

+100عدد امتیاز بیشتر هدیه ما به شما

817500.00تومان
خرید

حرفه ای

امتیاز ها: 1250
قیمت هر امتیاز: 872تومان

قیمت بسته 1 میلیون تومان میباشد 

9% ارزش افزوده لحاظ میگردد.

امتیاز بسته 1000 عدد میباشد.

+250 عدد امتیاز بیشتر هدیه ما به شما

1090000.00تومان
خرید