با فیلتر کردن هر کدام از گزینه ها سریعتر به نتیجه می رسید!